میزبان صدای گرمتان هستیم

تلفن فروشگاه : 01133325739 

واحد پشتیبانی فروش اینترنتی :09116898588

آدرس ما : مازندران ، شهرستان ساری، خیابان قارنبعد از پاساژ الهیه ، نبش قارن 7

OPEN TIME

AM : 09:30 - 13:30
PM : 16:30 - 22:00

WEEKEND DAY'S
PM : 17:00 - 22:00